چهارشنبه 7 آذر‌ماه سال 1386
دلم خیلی تنگ شده..همین!

بچه‌ها این نقشه جغرافیاست

بچه‌ها این قسمت اسمش آسیاست

شکل یک گربه در اینجا آشناست

چشم این گربه به دنبال شماست

                                   بچه‌ها این گربه‌هه، ایران ماست

 

بچه‌ها این گربه‌ی خیلی عزیز

دمب نرمی دارد و پنجول تیز

می‌کند با دوستانش جست و خیز

می‌شود با دشمنان گرم ستیز

                                   طفلکی دائم گرفتار بلاست

 

بچه‌ها از هر گروه و نژاد

در کنار همدگر خندان و شاد

فارغ از هر زنده‌باد و مرده‌باد

داشت باید اتفاق و اتحاد

                                   مام میهن عاشق صلح و صفاست

 

بچه‌ها خوبست یک روزی سفر

جانب هرسوی مرز پرگهر

شهر و ده، دشت و دمن، کوه و کمر

از خلیج فارس تا بحر خزر

                                    بهر ما هر گوشه‌اش مردم سراست

 

بچه‌ها این پرچم خیلی قشنگ

پرچم سبز و سفید و سرخ رنگ

هم نشان از صلح دارد هم ز جنگ

خار چشم دشمنان چشم تنگ

                                     افتخار ما به آن بی‌انتهاست

 

بچه‌ها این خانه‌ی اجدادی است

گشته ویران تشنه آبادی است

خسته از شلاق استبدادی است

مرهم دردش می آزادی است

                                     بچه‌ها، این کار فردای شماست....  

 

هادی خرسندی

 

(عکس، تابلویی‌ست کار خود آقای خرسندی که با امضای خودشون در یک حراجی خیریه فروخته شد)